תקנון תוכנית השותפים

הגדרות
 1. "בית העסק" - בטר פור לס.
 2. "המערכת" - מערכת תור קליק המופעלת על ידי בית העסק.
 3. "המפיץ" - כל אדם או ארגון הפועלים לפרסום המערכת מכוח ובכפוף להוראות תקנון זה, אשר אישר תנאי תקנון זה והצטרפותו כמפיץ אושרה על ידי בית העסק.
 4. "עמלת הפצה" - העמלה תהיה שווה לסכום של מחיר חודשי אחד במערכת, בהתאם לאותה החבילה שנרכשה על ידי הלקוח החדש שהביא המפיץ בפועל, ובתנאי שהלקוח ו/או חלק מפרטיו לא רשומים למערכת ו/או במאגר המידע של המערכת מבעוד מועד.
 5. "תנאים לתוקף העמלה" - עמלות ישולמו בתנאי והלקוחות השלימו בשירות לפחות- 4 חודשים מלאים, כמו כן, העמלות ישולמו בתנאי והלקוחות השלימו את התשלום ה- 4 בשלמותו למערכת תור קליק. לכן, בכל מקרה שלקוח לא השלים לפחות- 4 חודשי שימוש במערכת ו/או לא השלים לפחות את התשלום ה- 4 עבור השירות במערכת לשביעות רצונו, העמלה לא תהיה בתוקף בשום צורה.
  ללא תשלום וללא תשלום חלקי, ותנאי זה הינו תנאי הכרחי למימוש כל עמלה שמופיע בתקנון זה. כמו כן, כל זאת בתנאי שהלקוח החדש שהביא המפיץ ו/או חלק מפרטיו של הלקוח החדש לא רשומים למערכת ו/או במאגר המידע של המערכת מבעוד מועד. לקוחות אשר רשומים למערכת ו/או למאגר המערכת מבעוד מועד לא יזכו לעמלות בשום צורה. כמו כן, לא ייתכנו כפל עמלות בעבור לקוח שכבר זיכה את המפיץ בעמלה בשום צורה. ולא ייתכנו כפל עמלות בשום צורה אחרת.
 6. "גובה העמלה לחבילה חודשית" - גובה העמלה יהיה שווה ערך לעלות חודשית אחת של הלקוח החדש
  גובה העמלה יהיה שווה ערך לעלות חודשית אחת של החבילה החודשית שנרכשה על ידי הלקוח החדש שהביא המפיץ. </br>
  לדוגמה:
  הביא המפיץ לקוח חדש למערכת והלקוח רכש חבילה חודשית בסך- 199 ש"ח..
  גובה העמלה של המפיץ עבור הלקוח בדוגמה הנ"ל תהיה- 199 ש"ח.
  (כמובן, בתנאי שעמד בכל התנאים והסעיפים שבתקנון זה ללא יוצא מן הכלל..)
  בנוסף, במידה ולקוח חדש שהביא המפיץ שינה את השירות שרכש במשך 4 החודשים הראשונים לשירות אחר מהשירות הראשון שרכש במקור,
  סכום העמלה שייחשב כעמלה למפיץ יהיה הסכום הנמוך ביותר מבין מחירי השירותים שרכש הלקוח הנ"ל במשך 4 החודשים הראשונים לשירות.
  (וכמובן, בתנאי שעמד בכל התנאים והסעיפים שבתקנון זה ללא יוצא מן הכלל..)
  "גובה העמלה לחבילה שנתית" - גובה העמלה יהיה זהה לעלות החבילה החודשית שמקבילה אל החבילה השנתית שרכש הלקוח
  גובה העמלה יהיה שווה ערך לעלות חודשית אחת של החבילה החודשית שמקבילה לחבילה השנתית שנרכשה על ידי הלקוח החדש שהביא המפיץ.
  לדוגמה:
  הביא המפיץ לקוח חדש למערכת והלקוח רכש חבילה שנתית במסלול "בסיסי".
  גובה העמלה של המפיץ עבור הלקוח בדוגמה הנ"ל תהיה זהה לעלות החודשית של חבילה חודשית במסלול "בסיסי"
  (כמובן, בתנאי שעמד בכל התנאים והסעיפים שבתקנון זה ללא יוצא מן הכלל..)
  בנוסף, במידה ולקוח חדש שהביא המפיץ שינה את השירות שרכש במשך 4 החודשים הראשונים לשירות אחר מהשירות הראשון שרכש במקור,
  סכום העמלה שייחשב כעמלה למפיץ יהיה הסכום הנמוך ביותר מבין מחירי השירותים שרכש הלקוח הנ"ל במשך 4 החודשים הראשונים לשירות.
  (וכמובן, בתנאי שעמד בכל התנאים והסעיפים שבתקנון זה ללא יוצא מן הכלל..)
 7. "הקישור הייחודי" - קישור ייחודי המאפשר למפיץ לצרף לקוחות חדשים למערכת תור קליק.
 8. "מעקב רכישות שיבוצעו באמצעות קישור ההפצה הייחודי" - כאשר משתמש מגיע לאתר באמצעות קישור הפצה ייחודי, יוגדר קובץ Cookie בדפדפן האינטרנט של המשתמש לטובת מעקב רכישות שיבוצעו באמצעות קישור ההפצה הייחודי.
  כמו כן, קובץ ה- Cookie הנ"ל יוגדר למשך 30 ימים ממועד כניסת המשתמש לטובת מעקב כניסות ורכישות שיבוצעו באמצעות קישור ההפצה הייחודי.
  בנוסף, במידה והמשתמש הנ"ל יגיע לאתר שוב במשך 30 הימים הנ"ל, אך בפעם הזו הוא יגיע באמצעות קישור ייחודי חדש (ולא דרך הקישור הייחודי הראשון, אלא דרך קישור ייחודי חדש של משווק אחר..) יהיה זה הקישור הייחודי החדש שתחל עבורו ספירה של 30 ימים כמתואר, והספירה של הקישור הייחודי הראשון תעצר ותבוטל.
  חשוב לציין שבמידה והמשתמש הנ"ל יגיע דרך אחד הקישורים הרגילים של האתר או דרך מנועי חיפוש כמו גוגל וכדומה 30 הימים הנ"ל כן ייחשבו ויספרו לטובת הקישור הייחודי הראשון, ורק קישור ייחודי חדש של משווק אחר יכול "לדרוס" את שמירת 30 הימים כמתואר.
מטרת תוכנית השותפים שלנו
 1. להגדיל את היקף המשתמשים במערכת תור קליק תוך תגבול ותמרוץ של המשתתפים שעוזרים בצמיחה!
תנאים כלליים
 1. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין בית העסק לבין המפיץ. ההסכם ייכנס לתוקפו עם אישורו על ידי המפיץ והסכמת בית העסק להצטרפותו של המפיץ לתוכנית זו, במצטבר, ויסיים את תוקפו מייד עם משלוח הודעת דוא"ל על ידי בית העסק למפיץ או על ידי המפיץ לבית העסק המודיע בדבר ביטול ההסכם. תקנון זה מכיל את כל ההסכמות בין הצדדים. כל סיכום קודם בטל ומבוטל. בית העסק רשאי לערוך ולשנות תקנון זה באופן חד צדדי , לרבות סיכומים עתידיים פרטניים בין המפיץ לבית העסק ובית העסק רשאי לשנות זאת באופן חד צדדי, ללא כל צורך בהודעה מראש או עדכון למפיץ. לא תהיה למפיץ כל טענה בנוגע לשינויים אלה ואחרים הקשורים לשינויים אלה, לרבות מקום בו שינויים כאמור יביאו לשינוי המחירים ו/או הפחתת גובה העמלות ו/או התשלומים.
 2. בית העסק רשאי לשנות את מבנה ותוכן השירותים המוצעים ואת כל הפרטים הנלווים לכך באופן חד צדדי, ללא כל צורך בהודעה מראש או עדכון למפיץ. לא תהיה למפיץ כל טענה בנוגע לשינויים אלה ואחרים הקשורים לשינויים אלה, לרבות מקום בו שינויים כאמור יביאו לשינוי המחירים ו/או הפחתת גובה העמלות ו/או התשלומים.
 3. היחסים בין בית העסק למפיץ הינם יחסי מזמין-ספק. אין בתקנון זה או בקשר בין בית העסק למפיץ יחסי עובד-מעביד או יחסי שותפות. כל טענה ליחסים שונים מיחסי מזמין-ספק, תגרור שיפוי רטרואקטיבי של בית העסק על ידי המפיץ על מנת להתאים את העלות שתיגרם לבית העסק כתוצאה מהשינוי כך שתוצאתו תהיה זהה למקרה של יחסי מזמין-ספק.
שירותי המפיץ
 1. המפיץ יאתר לקוחות פוטנציאליים אשר אפשר ויהיו מעוניינים לרכוש ו/או להצטרף לשירותי המערכת. כמו כן, המפיץ יעניק לאותם לקוחות הסברים מלאים ומדויקים לגבי השירותים השונים המוענקים על ידי בית העסק באמצעות המערכת.
 2. היה ולקוח מסוים יהיה מעוניין להתקשר עם בית העסק בהסכם למתן שירותי המערכת, המפיץ ימסור לו את הקישור הייחודי.
 3. עשה אותו לקוח שימוש בקישור הייחודי, רכש ו/או נרשם לשירותי המערכת (בין לבדו ובין באמצעות המפיץ), הצטרפותו למערכת אושרה על ידי בית העסק לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מותנה, התחיל לקבל שירות ו/או שירותים מבית העסק באמצעות המערכת והחל לשלם תשלומים חודשיים קבועים לבית העסק , במצטבר למשך 4 חודשים לפחות ולשביעות רצונו של הלקוח, יהווה אותו לקוח, לקוח מזכה למפיץ.
תנאי תשלום
 1. התשלומים יותנו בהמצאת חשבונית מס כחוק, ובאם ידרש גם באישור ניהול ספרים בתוקף ובהתאם להוראות ניכוי המס במקור של המפיץ אשר יהיו בתוקף בעת ביצוע התשלום.
 2. התשלומים יבוצעו באמצעות העברה בנקאית ו/או באמצעות PayPal ולפי בחירת המפיץ.
  כמו כן, תשלומים שיבוצעו באמצעות PayPal יהיו בניכוי תוספת של עמלת תשלום על סך - 3.5% מסכום סך ההעברה באמצעות PayPal.
 3. התשלומים יתבצעו בתנאים של שוטף +30.
 4. עבור מפיצים החייבים במע"מ תחושב עמלת ההפצה לפי סכום התשלום כולל מע"מ.
 5. עבור מפיצים שאינם חייבים במע"מ, תחושב עמלת ההפצה לפי סכום התשלום בניכוי המע"מ ועמלת ההפצה לא תכלול מע"מ.
 6. בכל מקרה בו ירצה המפיץ למשוך עמלות אשר הינו זכאי להן לפי תנאי תקנון זה, תהיה משיכת העמלות מותנת בשליחת בקשה למשיכת היתרות של המפיץ באמצעות טופס הבקשה שנמצא בפאנל הניהול של מערכת השותפים, 
  כמו כן, לאחר הגשת הבקשה באמצעות טופס הבקשה על המפיץ להמתין לקבלת אישור העמלות הסופי מבית העסק.
  ולאחר קבלת אישור העמלות הסופי מבית העסק, רשאי יהיה המפיץ להוציא חשבונית מס כחוק לבית העסק ולשלוח לו את החשבונית באמצעות דוא"ל ולאחר קבלת החשבונית על ידי בית העסק גם לקבל את התשלום עבור העמלות להן הינו זכאי בהתאם לתנאי התשלום ובהתאם ליתר התנאים כמפורט בתקנון זה.
 7. עמלת ההפצה תשולם על ידי בית העסק למפיץ גם לאחר תום תוקפו של ההסכם - למעט במקרה בו ההסכם בוטל על ידי בית העסק עקב הפרתו על ידי המפיץ.
 8. על אף האמור לעיל, היה וארגון שהופנה על ידי המפיץ קיבל לבקשתו הנחה בתשלומים החודשיים הקבועים, ארגון זה לא יהווה ארגון מזכה למפיץ.
 9. על אף האמור לעיל, בית העסק יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לבטל תכנית מפיצים זו עבור מפיץ אחד או יותר או להודיע למפיץ שארגון מסוים כבר לא יהווה ארגון מזכה למפיץ (להלן - "ביטול ארגון").
התחייבויות בית העסק
 1. לספק שירות כמיטב יכולתו במאמצים שיחליט להקדיש על מנת לשאוף לכך בהתאם למגוון הלקוחות.
 2. מתן רישיון לא ייחודי ומוגבל בזמן למפיץ להפצת המערכת, ולשימוש בסימני המסחר והשירות שלה במסגרת הפעילות המוגדרת בתקנון זה. הרישיון האמור יפוג עם ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא.
 3. להעמיד לרשות המפיץ את הקישור הייחודי.
 4. בית העסק לא ישא בכל אחריות כלפי המפיץ לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למפיץ כתוצאה מכל דבר הנוגע במישרין או בעקיפין לתקנון זה ו/או לשירותים אשר יוענקו על ידי המפיץ לבית העסק.
 5. בית העסק רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מותנה, באופן חד צדדי וגם ללא כל נימוק:
  1. לבטל את ההסכם עם כל ארגון.
  2. לא לאשר הצטרפות ארגון למערכת.
  3. לדחות את בקשתו של מפיץ חדש להתקשר עימו במסגרת תקנון זה או בכל אופן אחר.
 6. בית העסק אינו מתחייב שהשירותים ו/או המערכת תעמוד ב-100% Uptime ושתהא מוגנת לחלוטין מפני פריצות ונזקים ומפני גישה בלתי מורשית, תוכנות רוגלה וכיו"ב, אך מתחייב לעשות כמיטב יכולתו במאמצים שיחליט להקדיש על מנת לשאוף לכך, בהתאם לתנאי ההצטרפות לשירותי המערכת.
התחייבויות המפיץ
 1. המפיץ מתחייב לשפות את בית העסק בגין כל נזק שיגרם לו, ובסכום הנזק המלא, כתוצאה ישירה מכל מעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו לרבות פעילות הנוגדת תקנון זה.
 2. לא לעשות במסגרת שירותיו לבית העסק שימוש בחומרים כלשהם מבלי שהוא מחזיק בהיתרים או בהסכמות הנדרשות לצורך השימוש בחומרים אלה. כל שימוש בניגוד לאמור לעיל יהיה באחריות המפיץ בלבד.
 3. לא לפרסם ולהפיץ את המערכת באמצעים לא חוקיים, או באופן או בכלים שאינם עומדים באופן מלא בהוראות כל דין.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לשמור על הכללים הנהוגים בתחום השיווק וההפצה הן מבחינת נורמות והן מבחינת הדין, לרבות לשון הרע, חוק "הספאם", הטרדה ופגיעה בציבור וכל כלל שעלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או לאישום פלילי.
 5. המפיץ אינו רשאי להסב או למכור את זכויותיו וחובותיו המנויים על תקנון זה.
 6. המפיץ רשאי להציג את עצמו כמשווק של המערכת אך אינו מוסמך להציג את עצמו כנציג של בית העסק, לחתום בשמו, להתחייב בשמו וכד'.
 7. להמציא את המסמכים החשבונאיים הנדרשים בחוק הנלווים לקבלת התשלום מבית העסק, לרבות, להמציא אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים תקף בכל עת לפני קבלת תשלום.
שונות
 1. הודעות רשמיות בין הצדדים יועברו בדוא"ל בלבד.
 2. הדוא"ל של המפיץ יהיה הדוא"ל באמצעותו נרשם לתוכנית.
 3. הדוא"ל של בית העסק יופיע בדף יצירת הקשר של המערכת בכתובת Torclick.co.il.
 4. הודעות בדוא"ל יחשבו כי התקבלו שלושה ימי עסקים לאחר שליחתן.
 5. בית העסק רשאי לתקן הוראות תקנון זה חד צדדית ללא הודעה מוקדמת.
 6. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא את סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנוגע לתקנון זה ו/או ביצועו.