אנו מודים לך כי בחרת לגלוש באתר “תור קליק” הפועל בכתובת https://torclick.co.il/ ו/או בכתובת http://torclick.shop (להלן: “האתר“)
ו/או להירשם לשירותים המוצעים באתר שלנו (להלן: “השירותים“).

האתר משמש כפלטפורמה במסגרתה ניתן לקבוע תור/ים ולקבל מידע של מוצרים ושירותים שונים, כפי שהתקבלו מהלקוח, נותני השירותים ו/או המפרסמים השונים.
יובהר, כי האתר רשאי להציג הצעות פרסומיות ולהפנות לבעלי עסקים ונותני שירות רלוונטיים בהתאם לצרכי קהל הגולשים והלקוח.

 

השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל הגולשים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש ומדינויות הפרטיות המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

בכפוף להסכמתך להסכם זה ולתנאי השימוש אשר יפורטו בהמשך, הנך נדרש לקרוא את ההסכם ולהכיר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלולים באתר. מובהר כי השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מכל מכשיר שהוא כפוף להסכם זה (להלן: “ההסכם“). יודגש, כי המידע המוצג באתר זה אינו מהווה ייעוץ או חוות דעת של הנהלת האתר ונועד אך ורק לצורכי קביעת תור/ים ומסירת מידע של מוצרים ושירותים שונים, כפי שהתקבלו מהלקוח, נותני השירותים ו/או המפרסמים השונים.

 

א. הסכם

 1. הגדרות
  • גלישה באתר“- שימוש מכל סוג ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו כפוף לתנאים המפורטים בתקנון האתר, ועצם הכניסה מעיד כי הלקוח ו/או הגולש קרא בעיון את התקנון והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישור לאמור בתקנון זה.
  • גולש“- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין אם מדובר בלקוח ובין אם מדובר בבעל עסק, חברה ו/או כל הגדרה אחרת, המבצעים גלישה באתר כמוגדר לעיל.
  • מידע אישי/פרטים אישיים“- משמעו כל מידע מזהה של הגולש, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (domain name) וכל מידע מזהה אחר אשר נמצא באתר ובכל האינטרנט.
 2. הגבלות שימוש באתר
  • כל לקוח מוזמן להשתמש בשירותי האתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי הסכם זה.
  • כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון ותנאי השימוש של האתר. על גולשים מתחת לגיל 18 לקרוא את התנאים המיוחדים החלים לגבי קטינים בתקנון זה.
  • הנהלת האתר רשאית למנוע השתתפותו של כל לקוח ו/או גולש בכל אמצעי העומד לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו. לקוח או גולש אשר השתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת המניעה.
 3. זכויות קנייניות
  • האתר יהא רשאי לנהוג במאגר המידע של הלקוחות ו/או הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הלקוחות ו/או הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הלקוחות ו/או הגולשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של בתי העסק השונים ו/או המפרסמים שונים.
  • להסרת ספקות, האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, התמונות, הטקסטים וכל חומר אחר הכלול בו. מובהר כי אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לשדר, להעביר, למכור וליצור יצירות נגזרות. למרות זאת, האתר והנהלת האתר לא יהיו אחראים כלפי לקוחות ו/או גולשים במקרה בו תעלה טענה, או קביעה של פגיעה ו/או הפרה כלשהי של זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או במקרה של הוצאת דיבה ו/או בכל מקרה אחר שקשור בתכנים למינהם שהעלה הלקוח לאתר. וכל זאת כי ישנה רשות שימוש המוענקת ללקוח להוסיף ו/או לשנות ולערוך מידע באיזורים היעודיים לכך באתר והינם באחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח בלבד, בין אם התכנים הועלו על ידי הלקוח בעצמו ובין עם התכנים הועלו על ידי מי מטעמו של הלקוח. ובין אם בצורה ו/או טענה אשר הוזכרה לעיל ובין אם בכל צורה ו/או טענה אחרת.
  • האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע אחר הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. האתר יהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ויוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין אם לאו. ללקוח לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו לאתר הוא מאשר את השימוש במידע זה.
  • כל המפר הסכם זה ישפה את הנהלת האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.
 4. יישום לאתר ולשירותיו
  • אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג’ או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת פעילות האתר ו/או במקרים של תפקוד חלקי ו/או לקוי של האתר, עם כל המשתמע מכך.
  • כמו כן, אנו שואפים לספק לכם את אחסנת המידע והתכנים ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג’ או אחרים, הפרעות בזמינות אחסון התכנים ו/או שמירתם באופן רציף, ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר ותכניו יישמרו ויהיו זמינים לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל מחיקה או אבדן של מידע ו/או תכנים שהועלו לאתר ללא יוצא מן הכלל.
  • למען הסר ספק, האתר אינו מתחייב לגבי שמירת כל מידע ו/או קבצים ו/או תכנים ו/או תיעוד ו/או כל מידע נוסף ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל כך.
  • מובהר כי ככל שהפרטים שנמסרו על ידי הלקוח ו/או הגולש אינם נכונים, האתר שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, למנוע מהלקוח ו/או הגולש גישה לאתר או לאסור עליו שימוש באתר ובשירותיו.
  • יודגש כי האתר מאפשר קביעת תור/ים וקבלת מידע של מוצרים ושירותים שונים, כפי שהתקבלו מהלקוח, בתי העסק, נותני השירותים ו/או המפרסמים השונים וכן ממקורות שונים, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, אך אינו צד, ישיר או עקיף, לתור/ים ו/או לעסקת רכישה כלשהי. בהתאם לכך, השימוש בשירותי האתר הינו בהתאם לתנאי השימוש ובאחריות הלקוח ו/או הגולש בלבד.
  • למען הסר ספק, מובהר כי האתר אינו מתחייב לכך שקביעת התור/ים והמידע הנוסף ישקף בהכרח את התור/ים כפי שיקרו בפועל או השירות/ים והמוצר/ים הסופי/ים כפי שיימכר/ו ויסופק/ו בפועל על ידי הלקוח ו/או בית העסק ו/או נותן/ני השירות/ים וייתכנו שירות/ים ומוצר/ים אשר יימכרו במחירים נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים הנמסרים לגולש בפלטפורמת האתר ו/או יקבע עבורם תור/ים שלא ימומשו או שיימומשו בזמנים שונים והכל בתיאום ישיר אך ורק מול הלקוח ו/או בית העסק ו/או נותן/ני השירות/ים. ולכן, מוסכם בזאת כי האתר אינו אחראי על כל ביטול תור/ים, תקלה, אי הבנה או חילוקי דעות בין הלקוח לבין הלקוחות שלו ו/או בין הלקוח לבין הגולשים באתר בעקבות השימוש באתר. כמו כן, ניהול התור/ים בפועל, המעקב והקשר השוטף עם הלקוחות של הלקוח אודות התור/ים ו/או השירותים השונים הינם באחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח ו/או הגולש.
 5. שימוש באתר על ידי קטינים (מתחת לגיל 18)

השימוש באתר מותר לקטין וזאת כל עוד לא מבוצעת על ידו פעולה האסורה על פי דין, אך השימוש לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. עצם השימוש באתר, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס אישר את שימוש הקטין באתר, לאחר שקרא בעיון את תנאי השימוש והתקנון של האתר. כאשר קטין משתמש באתר, האתר פטור מכל אחריות בקשר לכך ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי האתר.

 1. העדר אחריות האתר ו/או מי מטעמו
  • כללי- העדר אחריות
   • הגולש מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד האתר ו/או הפועל מטעמה. הגולש פוטר ומשחרר את האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לרכוש ותוכן כל לקוח ו/או גולש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.
   • הגולש מצהיר כי אין האתר ובעליו אחראיים לתוכן ו/או לזמינות האתר או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו ומחדירה בלתי מורשית למחשבים וכדומה, אף כאשר נודע לאתר על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.
   • הגולש מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות תקנון זה, האתר מסיר מעצמו אחריות והגולש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה. אלו ישפו את האתר בגין כל תביעה שתוגש כנגדה לרבות הוצאות ושכ”ט עו”ד או כל הוצאה אחרת שתיגרם להנהלת האתר וכן בגין כל פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של האתר ו/או של מפעילו.
   • האתר ו/או בעליו אינו אחראי לתגובות גולשים/עדויות לקוח או לשימושים שיעשו אחרים כגון פגיעה בזכויות קניין רוחני.
   • באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
  • העדר אחריות האתר לתכני צד ג’
   • האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן והמידע שיפורסמו באתר. יובהר למען הסר ספק, כי האתר אינו מביע תמיכה, מעודד, מסכים או נותן חסות במפורש ו/או בכלל לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כמו כן, האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעה לגבי נכונות ו/או דיוק ו/או רמת איכות התכנים של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר מטעם הלקוחות, הגולשים וצדדים שלישיים.
   • כל הסתמכות הגולש על כל תוכן, מידע, קביעת תור/ים,  תמונות, פרסומות, מוצרים, סרטונים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ובאתרים אליהם ישנה אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגים ומפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הגולש ועל אחריותו הבלעדית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באתר צד ג’ וההסתמכות עליו.
  • העדר אחריות האתר לעסקאות עם צד ג’
   • האתר אינו צד לכל קביעת תור/ים ולכל עסקה בין הלקוחות לבין גולשים ו/או לבין צדדים שלישיים, והוא לא יישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו באתר או באתרים אליהם הגיעו הגולשים באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות שיבוצעו בעקבות כך. הגולש מוותר בזאת על כל תביעה מכל סוג שהוא כלפי הנהלת האתר בעניין זה.
 1. קבלת פניות באמצעות מייל והודעות סמס
  • מוסכם וידוע כי האתר רשאי לשלוח הודעות אימייל והודעות מסרון, הן בכדי לבצע את קביעת התר שהגולש ביקש להשלים, והן בכדי לבצע דיוורים, פרסומות ועדכונים נוספים מעבר לכך.
  • במעמד קביעת תור ושימוש במערכת ייתכנו שליחת הודעות בהתאם לפרטי הקש שמילא הגולש. 
  • תזכורות במסרונים ו/או במייל יישלחו אל הגולש שקבע את התור החל מ- 24 שעות לפני מועד התור, ולכן תור שיקבע לזמנים של פחות מ24 שעות קדימה לא יקבלו תזכורות במסרונים ו/או במייל כלל, וכל זאת בהתאם לשירות שהלקוח רכש ובתנאי שהוא כולל את הנ”ל.
  • תלונות בנוגע לתוכן
   • בכל סוגיה הנוגעות לתוכן ושימוש באתר, יש לפנות להנהלת האתר בעמוד “צור קשר” לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכנים. יש לציין בפנייה קישור (לינק) למיקום המדויק בו מופיע התוכן האמור וכן לציין פרטים מדויקים ליצירת קשר.
   • על אף שהאתר ישתדל לטפל בבעיה בהקדם האפשרי, הוא אינו מתחייב למועד גמר הטיפול. גם הפניית התלונה למעלה התכנים באתר שהנו צד שלישי תחשב כטיפול מלא ומקיף בתלונה.
  • הדין החל וסמכות שיפוט

על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

 

*************************