מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

אתר זה מאובטח באמצעות reCAPTCHA וגוגל בכפוף למדיניות פרטיות ו- מדיניות שימוש.

אנו מודים לך כי בחרת לגלוש באתר "תור קליק" הפועל בכתובת http://torclick.shop ו/או בכתובת https://torclick.co.il (להלן: "האתר")
ו/או להירשם לשירותים המוצעים באתר שלנו (להלן: "השירותים").

האתר משמש כפלטפורמה במסגרתה ניתן לקבוע תור/ים ולקבל מידע של מוצרים ושירותים שונים, כפי שהתקבלו מבתי העסק, נותני השירותים ו/או המפרסמים השונים. יובהר, כי האתר רשאי להציג הצעות פרסומיות ולהפנות לבעלי עסקים ונותני שירות רלוונטיים בהתאם לצרכי הלקוח.

השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל הגולשים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו בהמשך, הנך נדרש לקרוא את התקנון להכיר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלולים באתר. מובהר כי השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מכל מכשיר שהוא כפוף לתקנון זה (להלן: "התקנון"). יודגש, כי המידע המוצג באתר זה אינו מהווה ייעוץ או חוות דעת של הנהלת האתר ונועד אך ורק לצורכי הצגת ומסירת מידע לגבי המוצרים והשירותים השונים.

המחירים אשר מצוינים באתר אינם בהתחייבות והינם משתנים בהתאם לדרישתכם השונות כך שייתכנו שינויים בהצעת המחיר הסופית.

א. תקנון

1. הגדרות

 • "גלישה באתר"- שימוש מכל סוג ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו כפוף לתנאים המפורטים בתקנון האתר, ועצם הכניסה מעיד כי הגולש קרא בעיון את התקנון והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישור לאמור בתקנון זה.
 • "גולש"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין אם מדובר בלקוח ובין אם מדובר בבעל עסק, חברה ו/או כל הגדרה אחרת, המבצעים גלישה באתר כמוגדר לעיל.
 • "מידע אישי/פרטים אישיים"- משמעו כל מידע מזהה של הגולש, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (domain name) וכל מידע מזהה אחר אשר נמצא באתר ובכל האינטרנט.

2. הגבלות שימוש באתר

 • כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה. על גולשים מתחת לגיל 18 לקרוא את התנאים המיוחדים החלים לגבי קטינים בתקנון זה.
 • אין לבצע כל שימוש מסחרי שאינו אישי באתר ובכלל זה נאסר על הגולש לפרסם את כתובת האתר בכל אתר אינטרנט או בכל פרסום מסחרי מכל סוג שהוא למטרת שימוש מסחרי, ללא רשות מפורשת בכתב של הנהלת האתר. ככל שברצונך לבצע באתר כל שימוש אחר, לרבות העלאת חומרים שיווקיים וכדומה יש לפנות להנהלת האתר.
 • הנהלת האתר רשאית למנוע השתתפותו של כל גולש בכל אמצעי העומד לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו. גולש אשר השתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת המניעה.

3. זכויות קנייניות

 • האתר יהא רשאי לנהוג במאגר המידע של הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של בתי העסק השונים ו/או המפרסמים שונים.
 • להסרת ספקות, האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, התמונות, הטקסטים וכל חומר אחר הכלול בו. מובהר כי אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע באתר ו/או כל חלק ממנו, לרבות עשיית שימוש מסחרי כלשהו במידע באתר, אלא בהיתר מראש ובכתב של הנהלת האתר. למרות זאת, ו/או הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי שום הגולש במקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה כלשהי של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לו באתר.
 • האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע אחר הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. האתר יהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ויוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין אם לאו. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו לאתר הוא מאשר את השימוש במידע זה.
 • מוסכם וידוע כי כל תגובה ו/או תשובות לשאלות שיסופקו על ידי הגולש לגבי השירות ו/או חווית הלקוח שקיבל הגולש מהאתר יהיו בגדר תגובות ו/או תשובות ו/או עדויות לקוח שניתנות לפרסום והצגה חופשית על ידי האתר בכל שלב ושלב, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדית והמלאה של האתר.
 • בעלי עסקים ו/או לקוחות ו/או כל גורם עסקי אחר מוגדר ביחסיו עם האתר ובין אם לאו, מכל סוג ומין שהוא, בין באם הזינו מידע באופן עצמאי לאתר ובין אם באמצעות האתר, לא יוכלו לטעון לזכויות קניין כלשהם ביחס לחומרים שיועלו לאתר והם מקנים זכויות אלו לאתר או מי מטעמו במלואן, כך שהאתר יוכל לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון וזאת אלא אם כן הגדירו זאת הצדדים אחרת בכתב.
 • כל המפר תקנון זה ישפה את הנהלת האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.

4. יישום לאתר ולשירותיו

 • אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת פעילות האתר.
 • מובהר כי ככל שהפרטים שנמסרו על ידי הגולש אינם נכונים, האתר שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, למנוע מגולש גישה לאתר או לאסור עליו שימוש באתר ובשירותיו.
 • יודגש כי האתר מאפשר קבלת מידע לגבי מוצרים ושירותים שונים, בין אם מדובר בשירותי האתר ובין אם מדובר במידע של שירותים ומוצרים שהתקבלו מהמפרסמים השונים וכן ממקורות שונים וכל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של האתר, אך האתר אינו צד, ישיר או עקיף, לעסקת רכישה כלשהי שמתבצעת מול צד ג'. בהתאם לכך, השימוש בשירותי האתר הינו בהתאם לתנאי השימוש ובאחריות הגולש בלבד.
 • למען הסר ספק, מובהר כי האתר אינו מתחייב לכך שהמידע הנוסף ישקף בהכרח את השירותים ו/או המוצרים הסופיים כפי שיימכרו ויסופקו בפועל על ידי האתר ו/או בית העסק ו/או המפרסמים השונים וייתכנו שירותים ו/או מוצרים אשר יימכרו במחירים נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים הנמסרים ללקוח בפלטפורמת האתר והכל בהתאם לנסיבות השונות ולשיקול דעתו של האתר ו/או בית העסק ו/או המפרסמים השונים.

5. שימוש באתר על ידי קטינים (מתחת לגיל 18)

 • השימוש באתר מותר לקטין וזאת כל עוד לא מבוצעת על ידו פעולה האסורה על פי דין, אך השימוש לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. עצם השימוש באתר, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס אישר את שימוש הקטין באתר, לאחר שקרא בעיון את תנאי תקנון זה. כאשר קטין משתמש באתר, האתר פטור מכל אחריות בקשר לכך ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי האתר.

6. העדר אחריות האתר ו/או מי מטעמו

כללי- העדר אחריות

 • הגולש מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד האתר ו/או הפועל מטעמה. הגולש פוטר ומשחרר את האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לרכוש ותוכן כל גולש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.
 • הגולש מצהיר כי אין האתר ובעליו אחראיים לתוכן ו/או לזמינות האתר או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו ומחדירה בלתי מורשית למחשבים וכדומה, אף כאשר נודע לאתר על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.
 • גולש מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות תקנון זה, האתר מסיר מעצמו אחריות והגולש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה. אלו ישפו את החברה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה לרבות הוצאות ושכ”ט עו”ד או כל הוצאה אחרת שתיגרם להנהלת האתר וכן בגין כל פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של האתר ו/או של מפעילו.
 • האתר ו/או בעליו אינו אחראי לתגובות גולשים/עדויות לקוח או לשימושים שיעשו אחרים כגון פגיעה בזכויות קניין רוחני.
 • באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
 • המערכות בטכנולוגיות מתקדמות ומשאבים רבים מושקעים באבטחת מידע, מבוצעים גיבויים באופן שוטף, אך כיוון שחלק מהמערכות הן באחריות צדדים שלישיים וספקי משנה, בונה האתר אינו אחראי על נזקים ישירים או עקיפים שיגרמו אם וכאשר שרתי האחסון יפגעו ממתקפת סייבר, כוחות ואסונות טבע, תקלות וכדומה ללא יוצא מן הכלל.

העדר אחריות האתר לתכני צד ג’

 • האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן והמידע שיפורסמו באתר. יובהר למען הסר ספק, כי האתר אינו מביע תמיכה, מעודד, מסכים או נותן חסות במפורש ו/או בכלל לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כמו כן, האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעה לגבי נכונות ו/או דיוק ו/או רמת איכות התכנים של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר מטעם הגולשים וצדדים שלישיים.
 • כל הסתמכות המשתמש על כל תוכן, מידע,  תמונות, פרסומות, מוצרים, סרטונים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ובאתרים אליהם ישנה אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגים ומפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הגולש ועל אחריותו הבלעדית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באתר צד ג’ וההסתמכות עליו.

העדר אחריות האתר לעסקאות עם צד ג’

 • האתר אינו צד לכל עסקה בין הגולשים לבין צדדים שלישיים, והוא לא יישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו באתר או באתרים אליהם הגיעו הגולשים באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות שיבוצעו בעקבות כך. הגולש מוותר בזאת על כל תביעה מכל סוג שהוא כלפי הנהלת האתר בעניין זה.

7. תלונות בנוגע לתוכן

 • בכל סוגיה הנוגעות לתוכן ושימוש באתר, יש לפנות להנהלת האתר בעמוד "צור קשר" לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכנים. יש לציין בפנייה קישור (לינק) למיקום המדויק בו מופיע התוכן האמור וכן לציין פרטים מדויקים ליצירת קשר.
 • על אף שהאתר ישתדל לטפל בבעיה בהקדם האפשרי, הוא אינו מתחייב למועד גמר הטיפול. גם הפניית התלונה למעלה התכנים באתר שהנו צד שלישי תחשב כטיפול מלא ומקיף בתלונה.

8. הדין החל וסמכות שיפוט

 • על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

 

*************************

ב. מדיניות פרטיות

1. השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידי הגולש בדרך אחרת, הסכמתו לקבל ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או כל חומר אחר מהאתר ו/או משותפים ו/או צדדים שלישיים אחרים בכפוף לזכות הגולש להודיע על רצונו בכל עת, להפסיק לקבל חומר אמור, על ידי הודעה לאתר בצור קשר. האתר רשאי להעביר את הפרטים האישיים לכל גורם שלישי המעורב בהכנת החומר המפורט לעיל.

2. האתר יוכל לעשות כל שימוש במידע שפרסם או מסר הגולש לרבות מכירתו ו/או העברתו לצדדים שלישיים. לאתר תהיה זכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר על ידי גולשים באופן מלא ובלעדי. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה.

3. בנוסף, אנחנו אוספים ממך מידע כאשר אתה נרשם לאתר שלנו, מתחבר לחשבון שלך, מביע חוות דעת או ביקורת וכאשר אתה מתנתק מהחשבון. המידע שנאסף כולל את שמך, כתובת האימייל, מספר הטלפון. בנוסף, אנחנו מקבלים ושומרים באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות. וזאת כי כל מידע שאנחנו אוספים ממך עשוי לשמש כדי:

 • להתאים באופן אישי את החוויה שלך ולהגיב לצרכים האישיים שלך.
 • לספק תוכן שיווקי מותאם אישית.
 • לשפר את האתר שלנו.
 • ליצור אתך קשר באמצעות אימייל.
 • ליצור אתך קשר באמצעות מס הטלפון שמילית: בין אם בשיחה, בין אם בהודעה, בין אם בהודעת ואטסאפ וכדומה.
 • לנהל סקרים או חיזוק הקהילה.

4. אנחנו מיישמים מגוון אמצעי אבטחה באתר כדי לשמור על בטיחות המידע האישי שלך. אנחנו משתמשים בהצפנה משוכללת כדי להגן על מידע רגיש שמועבר ברשת. אנחנו גם מגנים על המידע שלך במצב לא מקוון. המחשבים/שרתים המשמשים לאחסון מידע המאפשר זיהוי אישי נשמרים בסביבה מאובטחת.

5. עצם הגלישה באתר והשימוש בשירותיו מהווים הסכמה מצד הגולש לכך שהאתר יוכל לבצע מעקב ובחינה של דפוסי הגלישה והפעולות המבוצעות על ידי הגולשים בכל אמצעי מעקב טכנולוגי וביניהם גם השימוש ב”עוגיות” (ידוע גם כ "cookies" או "קוקיז").

6. קבצי הקוקיז שלנו משפרים את הגישה לאתר שלנו ומזהים מבקרים חוזרים. יתר על כן, קבצי הקוקיז שלנו משפרים את חוויית המשתמש על ידי מעקב והתמקדות בתחומי העניין שלה/שלו. השימוש בקבצי קוקיז, עם זאת, לא מקושר באף צורה למידע כלשהו באתר שלנו המאפשר זיהוי אישי.

7. כמו כן, אנחנו משתמשים במס הטלפון ובכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לקהילה, חדשות מזדמנות, מידע על מוצרים קשורים וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל פניות ואימיילים בעתיד, אנא הסר את מס הטלפון וכתובת המייל מרשימת התפוצה כמופיע בתחתית כל אימייל או הודעה.

*************************


מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

אתר זה מאובטח באמצעות reCAPTCHA וגוגל בכפוף למדיניות פרטיות ו- מדיניות שימוש.

אנו מודים לך כי בחרת לגלוש באתר "תור קליק" הפועל בכתובת http://torclick.shop ו/או בכתובת https://torclick.co.il (להלן: "האתר")
ו/או להירשם לשירותים המוצעים באתר שלנו (להלן: "השירותים").

האתר משמש כפלטפורמה במסגרתה ניתן לקבל מידע לגבי מוצרים ושירותים שונים.
יובהר, כי האתר רשאי להציג הצעות פרסומיות ולהפנות לבעלי עסקים ונותני שירות רלוונטיים בהתאם לצרכי הלקוח.

השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל הגולשים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו בהמשך, הנך נדרש לקרוא את התקנון להכיר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלולים באתר. מובהר כי השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מכל מכשיר שהוא כפוף לתקנון זה (להלן: "התקנון"). יודגש, כי המידע המוצג באתר זה אינו מהווה ייעוץ או חוות דעת של הנהלת האתר ונועד אך ורק לצורכי הצגת ומסירת מידע לגבי המוצרים והשירותים השונים.

א. תקנון

1. הגדרות

 • "גלישה באתר"- שימוש מכל סוג ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו כפוף לתנאים המפורטים בתקנון האתר, ועצם הכניסה מעיד כי הגולש קרא בעיון את התקנון והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישור לאמור בתקנון זה.
 • "גולש"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין אם מדובר בלקוח ובין אם מדובר בבעל עסק, חברה ו/או כל הגדרה אחרת, המבצעים גלישה באתר כמוגדר לעיל.
 • "מידע אישי/פרטים אישיים"- משמעו כל מידע מזהה של הגולש, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (domain name) וכל מידע מזהה אחר אשר נמצא באתר ובכל האינטרנט.

2. הגבלות שימוש באתר

 • כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה. על גולשים מתחת לגיל 18 לקרוא את התנאים המיוחדים החלים לגבי קטינים בתקנון זה.
 • אין לבצע כל שימוש מסחרי שאינו אישי באתר ובכלל זה נאסר על הגולש לפרסם את כתובת האתר בכל אתר אינטרנט או בכל פרסום מסחרי מכל סוג שהוא למטרת שימוש מסחרי, ללא רשות מפורשת בכתב של הנהלת האתר. ככל שברצונך לבצע באתר כל שימוש אחר, לרבות העלאת חומרים שיווקיים וכדומה יש לפנות להנהלת האתר.
 • הנהלת האתר רשאית למנוע השתתפותו של כל גולש בכל אמצעי העומד לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו. גולש אשר השתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת המניעה.

3. זכויות קנייניות

 • האתר יהא רשאי לנהוג במאגר המידע של הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של בתי העסק השונים ו/או המפרסמים שונים.
 • להסרת ספקות, האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, התמונות, הטקסטים וכל חומר אחר הכלול בו. מובהר כי אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע באתר ו/או כל חלק ממנו, לרבות עשיית שימוש מסחרי כלשהו במידע באתר, אלא בהיתר מראש ובכתב של הנהלת האתר. למרות זאת, ו/או הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי שום הגולש במקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה כלשהי של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לו באתר.
 • האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע אחר הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. האתר יהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ויוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין אם לאו. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו לאתר הוא מאשר את השימוש במידע זה.
 • מוסכם וידוע כי כל תגובה ו/או תשובות לשאלות שיסופקו על ידי הגולש לגבי השירות ו/או חווית הלקוח שקיבל הגולש מהאתר יהיו בגדר תגובות ו/או תשובות ו/או עדויות לקוח שניתנות לפרסום והצגה חופשית על ידי האתר בכל שלב ושלב, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדית והמלאה של האתר.
 • בעלי עסקים ו/או לקוחות ו/או כל גורם עסקי אחר מוגדר ביחסיו עם האתר ובין אם לאו, מכל סוג ומין שהוא, בין באם הזינו מידע באופן עצמאי לאתר ובין אם באמצעות האתר, לא יוכלו לטעון לזכויות קניין כלשהם ביחס לחומרים שיועלו לאתר והם מקנים זכויות אלו לאתר או מי מטעמו במלואן, כך שהאתר יוכל לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון וזאת אלא אם כן הגדירו זאת הצדדים אחרת בכתב.
 • כל המפר תקנון זה ישפה את הנהלת האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.

4. יישום לאתר ולשירותיו

 • אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת פעילות האתר.
 • מובהר כי ככל שהפרטים שנמסרו על ידי הגולש אינם נכונים, האתר שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, למנוע מגולש גישה לאתר או לאסור עליו שימוש באתר ובשירותיו.
 • יודגש כי האתר מאפשר קבלת מידע לגבי מוצרים ושירותים שונים, בין אם מדובר בשירותי האתר ובין אם מדובר במידע של שירותים ומוצרים שהתקבלו מהמפרסמים השונים וכן ממקורות שונים וכל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של האתר, אך האתר אינו צד, ישיר או עקיף, לעסקת רכישה כלשהי שמתבצעת מול צד ג'. בהתאם לכך, השימוש בשירותי האתר הינו בהתאם לתנאי השימוש ובאחריות הגולש בלבד.
 • למען הסר ספק, מובהר כי האתר אינו מתחייב לכך שהמידע הנוסף ישקף בהכרח את השירותים ו/או המוצרים הסופיים כפי שיימכרו ויסופקו בפועל על ידי האתר ו/או בית העסק ו/או המפרסמים השונים וייתכנו שירותים ו/או מוצרים אשר יימכרו במחירים נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים הנמסרים ללקוח בפלטפורמת האתר והכל בהתאם לנסיבות השונות ולשיקול דעתו של האתר ו/או בית העסק ו/או המפרסמים השונים.

5. שימוש באתר על ידי קטינים (מתחת לגיל 18)

 • השימוש באתר מותר לקטין וזאת כל עוד לא מבוצעת על ידו פעולה האסורה על פי דין, אך השימוש לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. עצם השימוש באתר, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס אישר את שימוש הקטין באתר, לאחר שקרא בעיון את תנאי תקנון זה. כאשר קטין משתמש באתר, האתר פטור מכל אחריות בקשר לכך ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי האתר.

6. העדר אחריות האתר ו/או מי מטעמו

כללי- העדר אחריות

 • הגולש מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד האתר ו/או הפועל מטעמה. הגולש פוטר ומשחרר את האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לרכוש ותוכן כל גולש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.
 • הגולש מצהיר כי אין האתר ובעליו אחראיים לתוכן ו/או לזמינות האתר או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו ומחדירה בלתי מורשית למחשבים וכדומה, אף כאשר נודע לאתר על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.
 • גולש מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות תקנון זה, האתר מסיר מעצמו אחריות והגולש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה. אלו ישפו את החברה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה לרבות הוצאות ושכ”ט עו”ד או כל הוצאה אחרת שתיגרם להנהלת האתר וכן בגין כל פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של האתר ו/או של מפעילו.
 • האתר ו/או בעליו אינו אחראי לתגובות גולשים/עדויות לקוח או לשימושים שיעשו אחרים כגון פגיעה בזכויות קניין רוחני.
 • באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
 • המערכות בטכנולוגיות מתקדמות ומשאבים רבים מושקעים באבטחת מידע, מבוצעים גיבויים באופן שוטף, אך כיוון שחלק מהמערכות הן באחריות צדדים שלישיים וספקי משנה, בונה האתר אינו אחראי על נזקים ישירים או עקיפים שיגרמו אם וכאשר שרתי האחסון יפגעו ממתקפת סייבר, כוחות ואסונות טבע, תקלות וכדומה ללא יוצא מן הכלל.

העדר אחריות האתר לתכני צד ג’

 • האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן והמידע שיפורסמו באתר. יובהר למען הסר ספק, כי האתר אינו מביע תמיכה, מעודד, מסכים או נותן חסות במפורש ו/או בכלל לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כמו כן, האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעה לגבי נכונות ו/או דיוק ו/או רמת איכות התכנים של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר מטעם הגולשים וצדדים שלישיים.
 • כל הסתמכות המשתמש על כל תוכן, מידע,  תמונות, פרסומות, מוצרים, סרטונים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ובאתרים אליהם ישנה אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגים ומפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הגולש ועל אחריותו הבלעדית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באתר צד ג’ וההסתמכות עליו.

העדר אחריות האתר לעסקאות עם צד ג’

 • האתר אינו צד לכל עסקה בין הגולשים לבין צדדים שלישיים, והוא לא יישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו באתר או באתרים אליהם הגיעו הגולשים באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות שיבוצעו בעקבות כך. הגולש מוותר בזאת על כל תביעה מכל סוג שהוא כלפי הנהלת האתר בעניין זה.

7. תלונות בנוגע לתוכן

 • בכל סוגיה הנוגעות לתוכן ושימוש באתר, יש לפנות להנהלת האתר בעמוד "צור קשר" לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכנים. יש לציין בפנייה קישור (לינק) למיקום המדויק בו מופיע התוכן האמור וכן לציין פרטים מדויקים ליצירת קשר.
 • על אף שהאתר ישתדל לטפל בבעיה בהקדם האפשרי, הוא אינו מתחייב למועד גמר הטיפול. גם הפניית התלונה למעלה התכנים באתר שהנו צד שלישי תחשב כטיפול מלא ומקיף בתלונה.

8. הדין החל וסמכות שיפוט

 • על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

 

*************************

ב. מדיניות פרטיות

1. השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידי הגולש בדרך אחרת, הסכמתו לקבל ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או כל חומר אחר מהאתר ו/או משותפים ו/או צדדים שלישיים אחרים בכפוף לזכות הגולש להודיע על רצונו בכל עת, להפסיק לקבל חומר אמור, על ידי הודעה לאתר בצור קשר. האתר רשאי להעביר את הפרטים האישיים לכל גורם שלישי המעורב בהכנת החומר המפורט לעיל.

2. האתר יוכל לעשות כל שימוש במידע שפרסם או מסר הגולש לרבות מכירתו ו/או העברתו לצדדים שלישיים. לאתר תהיה זכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר על ידי גולשים באופן מלא ובלעדי. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה.

3. בנוסף, אנחנו אוספים ממך מידע כאשר אתה נרשם לאתר שלנו, מתחבר לחשבון שלך, מביע חוות דעת או ביקורת וכאשר אתה מתנתק מהחשבון. המידע שנאסף כולל את שמך, כתובת האימייל, מספר הטלפון. בנוסף, אנחנו מקבלים ושומרים באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות. וזאת כי כל מידע שאנחנו אוספים ממך עשוי לשמש כדי:

 • להתאים באופן אישי את החוויה שלך ולהגיב לצרכים האישיים שלך.
 • לספק תוכן שיווקי מותאם אישית.
 • לשפר את האתר שלנו.
 • ליצור אתך קשר באמצעות אימייל.
 • ליצור אתך קשר באמצעות מס הטלפון שמילית: בין אם בשיחה, בין אם בהודעה, בין אם בהודעת ואטסאפ וכדומה.
 • לנהל סקרים או חיזוק הקהילה.

4. אנחנו מיישמים מגוון אמצעי אבטחה באתר כדי לשמור על בטיחות המידע האישי שלך. אנחנו משתמשים בהצפנה משוכללת כדי להגן על מידע רגיש שמועבר ברשת. אנחנו גם מגנים על המידע שלך במצב לא מקוון. המחשבים/שרתים המשמשים לאחסון מידע המאפשר זיהוי אישי נשמרים בסביבה מאובטחת.

5. עצם הגלישה באתר והשימוש בשירותיו מהווים הסכמה מצד הגולש לכך שהאתר יוכל לבצע מעקב ובחינה של דפוסי הגלישה והפעולות המבוצעות על ידי הגולשים בכל אמצעי מעקב טכנולוגי וביניהם גם השימוש ב”עוגיות” (ידוע גם כ "cookies" או "קוקיז").

6. קבצי הקוקיז שלנו משפרים את הגישה לאתר שלנו ומזהים מבקרים חוזרים. יתר על כן, קבצי הקוקיז שלנו משפרים את חוויית המשתמש על ידי מעקב והתמקדות בתחומי העניין שלה/שלו. השימוש בקבצי קוקיז, עם זאת, לא מקושר באף צורה למידע כלשהו באתר שלנו המאפשר זיהוי אישי.

7. כמו כן, אנחנו משתמשים במס הטלפון ובכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לקהילה, חדשות מזדמנות, מידע על מוצרים קשורים וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל פניות ואימיילים בעתיד, אנא הסר את מס הטלפון וכתובת המייל מרשימת התפוצה כמופיע בתחתית כל אימייל או הודעה.

*************************